Wyprawka szkolna

  • Drukuj

  Zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, w roku szkolnym 2013/2014 programem WYPRAWKA SZKOLNA objęci są uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach I-III i klasie V szkoły podstawowej.

  Dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej dochód nie może przekraczać kwoty 539 zł netto na osobę w rodzinie (jest to kryterium określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych).
Dla uczniów pozostałych klas objętych programem jest to dochód nieprzekraczający 456 zł netto na osobę w rodzinie (kryterium z ustawy o pomocy społecznej).

  W 2013 roku programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży – podstawowych i gimnazjów.

  Uczniowie niepełnosprawni, o których mowa powyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna" bez względu na dochód na jednego członka rodziny. W tym przypadku zamiast zaświadczenia o dochodach należy dołączyć do wniosku orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Na podstawie §5 Rozporządzenia do wniosku należy dołączyć:
  a) Zaświadczenie o wysokości dochodów.
  b) W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego , można przedłożyć zamiast zaświadczenia o dochodach – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.
  c) W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o dochodach zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.
  Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 r. będzie wynosić:

  • kl. I - III - do kwoty 225 zł
  • kl. V szkoły podstawowej - do kwoty 325 zł
  • w przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia specjalnego wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej, do 607 zł w gimnazjum.

  Termin składania wniosków upływa 6 września 2013r.

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2013/2014