Regulamin SU gimnazjum

I. Postanowienia ogólne
  Samorząd Uczniowski Gimnazjum w Lipsku działa w oparciu o art. 55 ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991r. Samorząd Uczniowski tworzą z mocy prawa wszyscy uczniowie szkoły. SU jest organizacją niezależną, a jego organy są reprezentantami ogółu uczniów szkoły. Zasady wybierania SU określa regulamin wyborów, stanowiący załącznik Regulaminu SU.

 

II. Organy Samorządu
  1. Organami Samorządu są: a) przewodnicząca Rady SU b Rada SU c) sekcje SU d) przewodniczący Samorządów Klasowych
  2. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z : a) przewodniczącej b) zastępcy przewodniczącej c) sekretarza d) skarbnika
Klasy decydują o wyborze Przewodniczących Samorządów Klasowych.

 

III. Kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego
  1. Przewodnicząca Rady SU:
    a. reprezentuje Samorząd Uczniowski,
    b. kieruje pracą Rady SU,
    c. przewodniczy obradom Rady SU,
    d. przydziela zadania poszczególnym sekcjom ,
    e. organizuje współpracę Rady SU z Przewodniczącymi klas.
  2. Rada SU
    a. podejmuje uchwały dotyczące głównych kierunków działania Samorządu,
    b. opracowuje program prac Samorządu,
    c. kieruje bieżącą pracą Samorządu,
    d. sporządza protokoły z posiedzeń,
    e. redaguje, wydaje, rozprowadza gazetkę szkolną ,
    f. reprezentuje Samorząd wobec instytucji i organizacji działających w szkole i poza nią,
    g. informuje o prawach i obowiązkach uczniów,
    h. nawiązuje kontakty z samorządami innych szkół,
    i. gromadzi środki finansowe dla realizacji celów statutowych,
    j. prowadzi ewidencję dochodów i wydatków,
    k. organizuje referendum w sprawach ważnych dla szkoły,
    l. powołuje Komisje Wyborcze,
    m. współpracuje z Przewodniczącymi klas,
    n. dokonuje wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego spośród kandydatów wskazanych przez Dyrektora szkoły.
  3. Przewodniczący Rad Klasowych
    a. proponują zmiany w Regulaminie SU,
    b. przyjmują roczne sprawozdania z działalności finansowej Rady SU i przedstawiają je ogółowi uczniów.
  4. Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego warunki organizacyjne oraz stale współpracuje z Rada poprzez opiekuna Samorządu

 

IV. Kadencja władz
  1. Kadencja wszystkich organów Samorządu trwa jeden rok szkolny. W przypadku wyboru na Przewodniczącego/ą SU ucznia lub uczennicy z klasy II kadencja organów Samorządu trwa dwa lata.
  2. Członkami władz Samorządu mogą być wyłącznie uczniowie Gimnazjum w Lipsku. W chwili odejścia ucznia ze szkoły (ukończenie nauki, zmiana szkoły, itp.) automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu i jego władz.
  3. Wybory Rady SU odbywają się w czerwcu każdego roku.
  4. Wybory Rady SU organizuje Komisja Wyborcza powołana przez odchodzącą Radę zgodnie z regulaminem.

 

V. Komisje i sekcje
  1. Do realizacji swych zadań, Rada SU powołuje sekcje.
  2. Przewodniczący sekcji Rady Samorządu są wybierani spośród członków Rady w głosowaniu jawnym. Tworzą oni swoje sekcje w oparciu o kontakty uczniowskie.
  3. Składy osobowe sekcji są zatwierdzane przez Radę Samorządu w głosowaniu jawnym.
  4. Powołane sekcje mogą mieć charakter stały ( pracują cały rok ) lub nadzwyczajny (doraźny)
  5. Przy powoływaniu sekcji organ powołujący musi precyzyjnie określić:
    a. nazwę sekcji,
    b. okres jej istnienia,
    c. skład osobowy.
Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.

 

VI. Opiekun Samorządu
  1. Opiekuna SU wybiera Rada SU wraz ze wszystkimi uczniami Gimnazjum.
  2. Rolą opiekuna jest doradzanie i pomaganie Samorządowi Uczniowskiemu w realizowaniu jego zadań.
  3. Wybory Opiekuna SU odbywają się w czerwcu każdego roku.
  4. Opiekun SU jest wybierany na jeden rok szkolny. W przypadku gdy wybrana Przewodnicząca lub Przewodniczący SU jest z klasy II, kadencja Opiekuna tak jak kadencja Przewodniczącej jest przedłużana o rok.
  5. Kadencja Przewodniczącej/go SU i Opiekuna SU nie zostaje przedłużona jeśli chociaż jedna ze stron nie wyraża na to zgody.

 

VII. Zasady wprowadzania zmian do Regulaminu SU
  1. Uczniowie przyjmują Regulamin SU oraz mogą go znowelizować w ciągu roku szkolnego w drodze cząstkowych głosowań uczestników na zebraniach w poszczególnych oddziałach przy frekwencji 50%
    a. zwołującymi i prowadzącymi zebrania są Przewodniczący Rad Klasowych,
    b. zbiorcze wyniki głosowania ustala Rada SU,
    c. Uchwały w sprawie Regulaminu SU podejmowane są zwykłą większością głosów.

 

VIII. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego
  1. Regulamin Samorządu SU.
  2. Protokoły Rady SU.
  3. Regulamin wyborów Organów Samorządu Uczniowskiego.
  4. Księga wpływów i wydatków.

 

IX. Postanowienia końcowe.
  1. Wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności powyżej połowy osób uprawnionych do głosowania (50% +1).
  2. Posiedzenia Zebrania Przewodniczących Rad Klasowych zwołuje Przewodniczący Rady lub opiekun SU. Zebranie prowadzi zwołujący posiedzenie.
  3. Sprawy wymagające opinii ogółu uczniów są konsultowane w trybie opisanym w rozdziale VII. 4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest dostępny wszystkim uczniom szkoły.
  5. Sposób udostępniania Regulaminu ustala Rada SU w porozumieniu z opiekunem SU.
  6. Zebrania Rady SU zwołuje przewodniczący lub opiekun SU.

Statystyki

Odsłon artykułów:
2386996

Ogląda nas

Odwiedza nas 69 gości oraz 0 użytkowników.