Regulamin wyborów organów SU

1. Pod koniec roku szkolnego w czerwcu odbywają się wybory Rady SU.

 

2. Wybory Rady SU odbywają się w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991r. oraz Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
  a) Wybory Rady SU przeprowadza Komisja Wyborcza powoływana przez odchodzącą Radę SU,
  b) W skład Komisji Wyborczej nie mogą wchodzić kandydaci do Rady SU,
  c) Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym.

 

3. Zgłaszanie kandydatów:
  a) Do Rady SU może kandydować każdy uczeń szkoły zgłoszony przez grupę uczniów; zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko kandydata oraz jego pisemna zgodę na kandydowanie,
  b) Termin zgłaszania kandydatur określa kalendarium wyborcze.

 

4. Sposób przeprowadzenia wyborów:
  a) Głosowanie odbywa się w budynku szkoły,
  b) Komisja Wyborcza sporządza listy uczniów uprawnionych do głosowania. Na podstawie tych list wydaje karty do głosowania. Odebranie karty uczeń potwierdza podpisem na liście,
  c) Wyboru dokonuje się przez napisanie na karcie do głosowania, imienia i nazwiska kandydata,
  d) Głos jest nieważny, jeżeli karta do głosowania jest zniszczona, nieczytelna lub gdy głos jest oddany na więcej niż jednego kandydata,
  e) Komisja Wyborcza zbiera karty do opieczętowanej urny.

 

5. Obliczanie głosów, ogłoszenie wyników:
  a) Obliczenia głosów dokonuje Komisja Wyborcza bezpośrednio po zakończeniu głosowania,
  b) Otwarcia urny dokonuje się w obecności wszystkich członków Komisji,
  c) W pomieszczeniu, w którym Komisja liczy głosy, nie mogą przebywać osoby nie będące członkami Komisji,
  d) Po obliczeniu głosów Komisja sporządza protokół, który jest dokumentem stanowiącym dowód przeprowadzenia wyborów i przedstawia go ogółowi uczniów po wyborach,
  e) Po zakończeniu obliczania głosów i podpisaniu protokołu wyborów przez wszystkich członków Komisji Wyborczej, karty do głosowania są komisyjnie niszczone.

 

6. Członkami Rady SU zostaje wybranych czterech kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów.
  a) W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby głosów zwiększa się liczbę członków Rady SU,
  b) Decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja Wyborcza.

 

7. Przewodniczącym Rady SU zostaje kandydat który uzyskał największą liczbę głosów w głosowaniu powszechnym.

 

8. Kalendarium wyborcze Rady SU:
  a) Odchodząca Rada SU informuje uczniów o terminie i zasadach przeprowadzania wyborów oraz ustala termin zgłaszania kandydatów,
  b) Zgłaszanie kandydatur na członków Rady SU,
  c) Ustalenie listy kandydatów i wywieszenie jej na gazetce samorządu,
  d) Powołanie Komisji Wyborczej,
  e) Kampania wyborcza kandydatów,
  f) Wybory, obliczenie głosów przez Komisje Wyborcza,
  g) Ogłoszenie wyników wyborów,
  h) Posiedzenie Rady SU.

Statystyki

Odsłon artykułów:
2387036

Ogląda nas

Odwiedza nas 129 gości oraz 0 użytkowników.