Terminy rekrutacji do przedszkola

  • Drukuj

  Zgodnie z zarządzeniem Nr 262/2017 Burmistrza Lipska z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do Samorządowego Przedszkola w Lipsku terminy rekrutacji przedstawiają się następująco:
  1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – do dnia 15 marca 2017 roku.
  2. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej - od dnia 13 marca 2017 r. do dnia 31 marca 2017 roku.
  3. Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – do dnia 10 kwietnia 2017 roku.

  Kryteria rekrutacji
  Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 r. poz. 59):
  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.

  Wzór wniosku dostępny jest w przedszkolu oraz w szkole podstawowej.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
Samorządowe Przedszkole w Lipsku – 87 6423055