I had a great weekend. Past simple – irregular verbs.

 

Czy pamiętacie, jak tworzymy formy czasu przeszłego czasowników regularnych? (dodajemy końcówkę –ed)

Oprócz czasowników regularnych w języku angielskim jest grupa czasowników nieregularnych, których formy trzeba zapamiętać. Przykładem takiego czasownika może być czasownik „go”, który
w czasie przeszłym ma formę „went”. Porównajcie.

I go to school with my sister. – Chodzę do szkoły ze swoją siostrą.

I went to school with my sister yesterday. – Wczoraj poszłam do szkoły ze swoją siostrą.

 

Podręcznik – str. 94

Zadanie 1

Zapiszcie w zeszycie czasowniki oraz ich formy w czasie przeszłym:

have – had (mieć)

eat – ate (jeść)

do – did (robić)

go – went (iść)

hear – Heard (słyszeć)

take – took (brać, wziąć)

leave – left (wychodzić, odjeżdżać)

tell – told (mówić, opowiadać)

make – made (robić)

see – saw (widzieć)

Listę czasowników nieregularnych znajdziemy na ostatniej stronie podręcznika (128)

 

Zadanie 2

Uzupełnijcie zdania formami czasu przeszłego czasowników z nawiasów oraz innymi potrzebnymi słowami tak, aby zdania były prawdziwe.

 

Zadanie 3

Co Harry robił w zeszły weekend? Napiszcie zdania z czasownikami z ramki w formie czasu przeszłego.

 

Podręcznik w wersji cyfrowej znajdziecie na stronie internetowej wydawnictwa:

https://elt.oup.com/elt/students/stepsplus/lessons/steps-plus-kl-5-classbook-units-4-8.pdf?cc=pl&selLanguage=pl