Ułatwienia dostępu

  KONKURS PLASTYCZNY pt. „Choć niewiele latek mam, to o zdrowie swoje dbam” dla dzieci z Samorządowego Przedszkola w Lipsku– „ Dbamy o swoje zdrowie” upowszechniający wiedzę dzieci na temat zasad zdrowego trybu życia.

  1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3 – 6 lat  i ich rodziców.
  2. CELE KONKURSU:

 • propagowanie zdrowego trybu życia, urozmaiconej w warzywa, owoce i inne cenne składniki codziennej diety i jej pozytywnego wpływu na zdrowie człowieka,
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,
 • propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego,
 • rozwój świadomości zdrowotnej dzieci,
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci poprzez działania plastyczne w różnych technikach plastycznych,
 • umacnianie więzi rodzinnych.

  3. ZADANIE KONKURSOWE

 • Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej pod okiem rodziców, w dowolnym formacie z zastosowaniem  dowolnej techniki
  i narzędzi, o tematyce zasad zdrowego stylu życia.

  4. PRZEBIEG KONKURSU:

 • ZSS w Lipsku powołuje komisję konkursową, która wybierze najlepsze prace plastyczne  wyróżniając je miejscami w dwóch kategoriach wiekowych 3 - 4 i 5 - 6 lat.

  5. OCENIANE BĘDĄ:

 • staranność i pomysłowość wykonania,
 • atrakcyjność plastyczną pracy,
 • walory edukacyjne pracy promującej zdrowy tryb życia,
 • samodzielność wykonania pracy.

  6. CZAS TRWANIA KONKURSU:

 • Zgłaszanie prac do  konkursu do końca marca 2020 r. do swoich pań wychowawczyń. Prace powinny zawierać informację: imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa grupy przedszkolnej.
 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej ZSS w Lipsku
 • Wręczenie nagród nastąpi w kwietniu 2020 r.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Zespół wychowawczo – profilaktyczny ZSS w Lipsku