Ułatwienia dostępu

 1. Uprzejmie informujemy, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty realizujemy zadania szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - tzw. zdalne nauczanie.
 2. Zdalne nauczanie odbywa się przemiennie w formie lekcji on-line oraz przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia wykonywanych w domu.
 3. Zdalne nauczanie odbywa się z zachowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy umysłowej uczniów z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych - niedopuszczalne są sytuacje nadmiernego obciążania uczniów przekazywanymi do realizacji zadaniami przez poszczególnych nauczycieli przedmiotów oraz nadmierne obciążenie pracą przed monitorem komputera.
 4. Zajęcia on-line oraz godziny konsultacji z nauczycielem dla poszczególnych oddziałów odbywają się zgodnie z tygodniowym planem lekcji, który uwzględnia równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu oraz możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia.
 5. Zajęcia on-line mają odbywać się z wykorzystaniem funkcjonalności Podlaskiej Platformy Edukacyjnej e-Dziennik oraz platformy umożliwiającej zdalne nauczanie poprzez możliwość prowadzenia lekcji on-line, a także komunikację na odległość w innych formach za pomocą platformy „GSuite dla Szkół i Uczelni”.
 6. Biorąc pod uwagę wykorzystywanie w celu zdalnego nauczania platform umożliwiających prowadzenie lekcji on-line, a także komunikację na odległość w innych formach, uprzejmie informujemy, że:
 1. administratorem danych osobowych uczniów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych szkoły oraz w niezbędnym zakresie jego rodziców (opiekunów prawnych) nadal pozostaje Zespół Szkół Samorządowych z siedzibą w Lipsku przy ul. Szkolnej 1;
 2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu: 87 6422700;
 3. dane osobowe uczniów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku oraz w niezbędnym zakresie jego rodziców są przetwarzane w celu prowadzenia zajęć w ramach zdalnego nauczania oraz zapewnienia bezpiecznej komunikacji, w tym do założenia konta w systemie zdalnego nauczania, a przetwarzanie to odbywa się w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej na podstawie art. 35 ustawy - Prawa oświatowego, w związku z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO);
 4. odbiorcą danych osobowych niezbędnych do zapewnienia zdalnego nauczania (imiona i nazwiska, adresy mailowe, dane niezbędne do logowania, w przypadku korzystania z lekcji on-line obraz z kamery - wizerunek oraz dźwięk - wizerunek głosowy) są następujący dostawcy usług internetowych dostarczanych nam w celu zdalnego nauczania na podstawie zawartych z umów obejmujących powierzenie przetwarzania danych osobowych: Centrum Informatyki ,,ZETO” S. A. z siedzibą: 15-048 Białystok, ul. Skorupska 9 (w zakresie e-dziennika) oraz https://workspace.google.pl/intl/pl/contact/ (w zakresie konta G Suite);
 5. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, a gdyby miało się to odbywać, pozostanie zgodne z zasadami wynikającymi z RODO;
 6. dane osobowe zgromadzone w związku ze zdalnym nauczaniem będą przechowywane przez rok szkolny nauki dziecka w szkole oraz po tym czasie –archiwizowane – przez okres wskazany w ustawach związanych z funkcjonowaniem systemu oświaty i aktach wykonawczych do tych ustaw, natomiast w związku z założeniem konta G Suite będą przechowywane przez okres wskazany w Polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?gl=PL&hl=pl#inforetaining
 7. uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym), pracownikom Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 8. uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym), pracownikom Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu, którego realizacja uzależniona jest od spełnienia kryteriów wynikających z art. 21 RODO, osobom tym przysługuje również prawo do przenoszenia danych, ale jego realizacja zależy od spełnienia warunków określonych w art. 20 RODO;
 9. w związku ze zdalnym nauczaniem nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, co oznacza, że żadne decyzje dotyczące ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych), pracowników Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili tych osób;
 10. jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa możliwe jest wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 11. podanie danych ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) oraz nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły jest obowiązkowe w celu w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej - na podstawie art. 35 ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe, w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.