Ułatwienia dostępu

  Zespół do spraw profilaktyki zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod hasłem ,,Odpoczywam aktywnie – miło i przyjemnie spędzam czas wolny”. Ideą konkursu jest popularyzowanie zdrowego stylu życia bez uzależnień.

REGULAMIN KONKURSU

I. ZAKRES TEMATYCZNY

  Tematyka konkursu dotyczy promowania zdrowego, aktywnego stylu życia bez stosowania używek, tj.: alkoholu, papierosów, narkotyków, dopalaczy itp.

II. CELE KONKURSU

  • ukazanie sposobów zdrowego, aktywnego spędzania wolnego czasu bez nałogów,
  • inspirowanie do kształtowania właściwej postawy wobec uzależnień,
  • uświadomienie konsekwencji z podejmowania zachowań ryzykownych,
  • kształtowanie samodzielnej wypowiedzi poprzez wykorzystanie różnych środków wyrazu plastycznego.

II. UCZESTNICY KONKURSU

  Konkurs ,,Odpoczywam aktywnie – miło i aktywnie spędzam czas wolny” skierowany jest do dzieci i młodzieży ZSS w Lipsku.

III. ZASADY KONKURSU

  • praca powinna być wykonana na arkuszu papieru o dowolnym formacie,
  • powinna być wykonana samodzielnie, dowolnie wybraną techniką plastyczną,
  • każdy uczestnik może wykonać jedną pracę, nie przewiduje się prac zbiorowych. Dostarczenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację.

IV. FORMA ZGŁOSZENIA

  Prace należy przekazać osobiście w terminie do końca lutego 2020 r. do pań: Ewy Renkowskiej, Beaty Krzywickiej, Joanny Klepackiej, Agnieszki Boruch. Na odwrocie należy umieścić informację zawierającą: imię i nazwisko, klasę.

V. OCENA I NAGRODY

  Komisja konkursowa powołana przez organizatorów wyłoni najciekawsze tematycznie i artystycznie prace. Prace zostaną ocenione w następujących kategoriach wiekowych:

  • klasy I - III
  • klasy IV - VI
  • klasy VII - VIII

  Komisja zastrzega sobie prawo dowolnego rozdziału nagród w zależności od ich poziomu artystycznego. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na korytarzu szkolnym. Uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego odbędzie się podczas apelu szkolnego. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie. Organizatorzy przewidują przyznanie cennych nagród i wyróżnień.

Zespół ds. profilaktyki ZSS w Lipsku